0
sdílej

Pyrrhovo vítězství

Ing. Josef Lank
zmocněnec v řízení č.j. OŽPZ 9/2019
RNDr. Jitka Šádková
Krajský úřad Libereckého kraje

Vážená paní doktorko,

rozhodnutí s předvídaným výsledkem jsem si již dnes vyzvedl, aniž bych věděl o Vašem e-mailu z 10:28 hod.

CHKO OC Nisa Liberec vyznačena červeně

Rozhodnutí, které se týká nepovolení vjezdu, oplocení a přípojek IS vedle betonových monster OC Nisa a těsně pod Průmyslovou zónou Jih – Liberec na zastavitelném pozemku žádám doplnit:

Ve zkratce k uvedenému rozhodnutí

Rozhodnutí KÚ LK je vystavěno, bohužel dnes již tradičně, na korpusu zneužití pravomocí a nesprávných premisách, které opakujete stále dokola jako záminku obstrukcí, ačkoli nejsou pravdivé, jsou zavádějící, nebo jsou manipulativní. Vaše jednání podvrtává důvěru v územní plánování jako takové, napříč Českou republikou a komunikuji jej s Ministerstvem pro místní rozvoj. Vaše nevhodné 15ti stránkové rozhodnutí znovu zaplatil daňový poplatník a jistě se bude tázat proč, když už spolu s EU, hradil fázi územního plánování a programy ochranu přírody.

Nepotřebujeme státu platit dlouhé měsíce činnosti/nečinnosti na jednoduchá fakta, které shrnu takto:

 1. Znovu a navzdory předchozím upozorněním, nepřesně stanovujete a definujete samotnou lokalitu pozemků. Účelově manipulujete s katastrální mapou a čísly pozemků a navozujete tak nesprávný dojem, že pozemky obchodního centra, dopravních komunikací a parkoviště, které obtékají zastavitelnou parcelu ze tří stran, jsou jediným pozemkem. Zatímco rezidence, které nemohou být dotčeny ze své podstaty, protože se nacházejí v různé výškové rovině, danou historií této lokality, uvádíte pod čísly parcel, jakoby se jednalo o mnohočetná sousedství, ačkoli se jedná toliko o sousedství jediné. Sousedství dotčené průmyslovou zónou a komunikacemi stejně, jako parcela zastavitelná. Tuto otázku, tedy otázku komfortu rezidenční čtvrti v sousedství OC Nisa, si měly klást dotčené orgány státní správy v době, kdy povolovaly betonové obchodní centrum a hektarové parkoviště, ne nyní. Znovu jste tedy v kolizi nejen se specifikací dané lokality, ale s časem a se sebou samými. Bohužel z této základní kolize poté konstruujete i nesprávné závěry.
 2. Stejně tak nesprávně formulujete pozemek samotný. Nejedná se o louku ani zeleň, ale o náletové křoviny v jílovitém podloží bývalé těžebny jílu. Právně, rozvojově a vládou označené jako brownfield. Stejně jako v předchozím případě se tak touto manipulací snažíte opodstatnit svou předchozí šikanu. Vyvolat mylný dojem, že “bojujete za přírodu.” Pravý opak je pravdou. Kdyby váš úřad měl ve své agendě ochranu přírody, nenechal by zničit skutečné tůně, biotopy, rostliny a chráněné druhy včetně užovky, mravenců a motýlů, na 150 hektarech zemědělské půdy Průmyslové zóny Jih. Zelení náš pozemek historicky nikdy nebyl a fakticky ani není (v k katastru nemovitostí uvedeno jako ostatní plocha, neplodná půda) a vy jste se dosud nevypořádali s otázkou, proč jste zahájili tuto směs zjevné šikany a zneužití pravomocí až poté, co byl pozemek uhrazen žadatelem jako zastavitelný a ne po celé ty desítky let, kdy došlo k výstavbě budov, mezi kterými nyní údajně funguje ten náš jako izolační zeleň. Kdy byla zahájena výstavba OC Nisa a kdy byla vydána rozhodnutí vašeho úřadu? V roce 1997 rukou RNDr. Lauermannové, to je Vaše kolegyně z Krajského úřadu. Prosím uveďte a doplňte do vašeho dokumentu podstatná fakta, která tam chybí pro případ soudního sporu. Tedy jak se vůbec jmenují ulice v lokalitě, kterou nesprávně citujete a pojmenováváte. Ulice, která údajně funguje jako rezidenční, se nejmenuje “V Izolační zeleni”, ale „V Cihelně“. Pozemek, jehož rozvoj a regeneraci, včetně regenerace přírody a údajného biotopu, obstruujete, je jediným pozemkem určeným historicky k podnikání a zástavbě. A právě uvedení pravdivé specifikace tohoto území, včetně názvů ulic a historických kontextů místa, vás snadno usvědčí, že předchozí postupy jsou nesprávné. A tedy nemůžete z nich vycházet ve svém posledním dokumentu jako s fakty a je třeba jej uvést na správnou míru. A my vám tímto dáváme novou šanci se nad svým chováním zamyslet, a postupovat tak, jak vám velí etický kodex evropského úředníka. Evropský úředník jistě neřeší řízení 336 dnů od podání žádosti, ještě kvůli minimalistické výstavbě plotu.
 3. Co se týká chráněných druhů, žádné tam nejsou. Jako v předchozím případě, jednalo se ze strany KÚ LK o mnohačetný podvod a zlý úmysl. To, čemu říkáte tůně je vyschlá díra, stejná jako jsou louže v okolí. To čemu říkáte mraveniště bylo podříznuté jinde a vhozené k našemu pozemku zvenčí, nelze vyloučit že právě úředníky. A to čemu říkáte čolek, bylo vyvráceno již před dvěma lety.
 4. Dovoluji si vás rovněž upozornit, že v této souvislosti mají některá z vašich tvrzení parametry urážky na cti a jako takové mohou být posuzovány. Jedním z nich je vaše naznačování, že RNDr. Vávra, CSc. není odborně kompetentní k tomu, posoudit poškození přírody naším záměrem. Zatímco skupina tzv. odborníků, napojená na penězovod KÚ LK a MŽP těmito odborníky má být. V tom případě připomínám, že Mgr. Pudil pracoval s databázemi, do kterých vkládal záznamy téměř dva roky zpětně. A jinde zase pro změnu nenašel nic. Tedy buďto platí výrok, že pracoval s podvodem a pokud jej jako podvod nerozpoznal, není odborníkem, a nebo se sám toho podvodu účastnil, a je jeho autorem. V tomto případě připomínám, že i z tohoto důvodu jsem opakovaně zaměstnance AOPK a KÚ LK zval k osobní návštěvě a prohlídce lokality za účasti RNDr. Vávry. Dále připomínám, že jste této možnosti nevyužili a bojkotovali jste naše osobní setkání a domluvu.
Žádám vás tímto, abyste v první řadě opravili nesprávné premisy, na jejichž základě docházíte k nesprávným závěrům. To znamená: 
 • pravdivě zadefinujte lokalitu
 • pravdivě zadefinujte „ohrožené druhy
 • pravdivě uveďte jména ulic a historické konotace daného místa a jeho skutečného určení

Žádám o to naléhavě z důvodu, protože pod deštníkem těchto nesprávných předpokladů, pak námi placený čas zneužíváte k tomu, že je obsypáváte dalšími a dalšími body a podbody, které mají vypadat jako práce. Ve skutečnosti jsou marnou snahou zakrýt předchozí chyby.

Bohužel v této fázi, po 4 letech marné snahy se lidsky a právně domluvit, už je nelze nepovažovat za směs zlomyslnosti, osobní msty a postkomunistické hry na dominanci, jak ji v tomto regionu známe z 50. let.

Zde se smutkem za zbytečně strávený čas a další měsíce ušlého zisku, ale i daní z něj podotýkám, že toto bylo z naší strany urgováno v minulosti opakovaně a vaše hra o čas navyšuje částku případného odškodnění z již podané žaloby za špatný úřední postup, ve kterém Ministerstvo pro místní rozvoj přiznalo špatný úřední postup.

A že si znovu hrajete hru s penězi poplatníka. Připomínám, že pochybení vzniklo v „odborné“ Agentuře ochrany přírody a krajiny a Ministerstva životního prostředí. Vidíte, vposledku je to agentura zřízená k ochraně přírody, která přírodě škodí.

Protože jste místo hladkého řízení rozpoutali zákopovou válku ze špatně stanovených premis a tedy i jejich východisek, nebudeme se s vámi honit po trajektoriích zneužití moci, ale odkryjeme si základní metodu vaší hry:

Jedním ze současných příkladů manipulativního jednání KÚ LK je, že se sice na pozemku tedy nenachází ohrožené druhy živočichů, které jste tvrdili, že tam jsou, a na jejichž domnělé existenci, fakticky podvodu, jste vystavěli své zamítavé rozhodnutí, ale nyní, kdy se vaše tvrzení ukázalo jako lživé, argumentujete tak, že i když tam živočiši nejsou, tak prý to neznamená, že by tam být nemohli. A že lokalita nemůže být potenciálním biotopem.

Není to náhodou tak, že ty živočichy vypudily vámi dříve povolené komunikace a stavby obrovské betonové džungle? Rozumíte vůbec přírodě? Znáte vůbec své pravomoci? Můžete nám vysvětlit, co to má znamenat? V dnešních klimatických změnách nikdo nemůže vědět, co bude za pět let. A vy máte nějakou věšteckou kouli, abyste z vašich projekcí věděli co bude a co nebude? Proč jste ji nevyužili dříve?

Podívejte se, jak vypadá Ještěd? Vaše chování už je skutečně nehorázné. A hlavně, můžete nám vysvětlit, jakou oporu v zákonu má vaše argumentace:  „že sice na dotčeném pozemku se nenachází žádný živočich, ale v budoucnu tam může být a proto zakazujeme jakoukoliv stavbu?

Další absurditou je vaše hra s časem. Rozehráli jste partii, kterou držíte v chodu 4 roky. Proběhlá řízení a drahé znalecké posudky vykazujete jako “propadlé”, zatímco se držíte svých, které jsou ještě starší.

Odmítáme to a opakovaně vás žádáme, abyste tuto falešnou kartu nepoužívali. Takto skutečně zákon nestojí a vaše interpretace je nepřípustná.

Dalším případem zlé vůle je vaše hra na to, co český úředník smí a co občan musí. Opakovaně jsme vás žádali, abyste uvedli, co na pozemku povolíte, abyste jeho rozvoj a potenciál neobstruovali. My neustále platíme různé projektové dokumentace. Vy nyní tvrdíte, že znalecké posudky byly vypracovány na původní záměr, který jste zablokovali, a tedy nyní nemají platnost.

Můžete nám – občanům – vysvětlit, když tam nebyli čolci, užovky ani mravenci pro účel výstavby autobazaru, čemu jinému by měli vadit? Odmítáme tedy i tento argument jako manipulativní a šikanózní a žádáme vás, abyste svůj dokument uvedli na pravou míru.

Dalším příkladem nekompetence vašeho úřadu je hra jako že my musíme zakreslit, kde budou stát tři automobily. Nevíme. Stačí? Budou stát na našem pozemku. Zaplaceném, zastavitelném pozemku. Projekt vjezdu i plotu jste dostali zakreslený. Nemáte žádné právo žádat od stavebníka zakreslení přesného místa, kde bude stát jeho automobil. Pokud jej chcete uplatnit, prosím citujte příslušná nařízení. Pokud je nenajdete, uveďte vaše závěry do souladu s realitou a platnými právními předpisy.

Z historie vašeho jednání není možné neporozumět vaší strategii, ale především jejím výsledkům. Těmi nezpochybnitelnými výsledky, které jsou základní proměnou našeho řízení je nezpochybnitelný fakt, že KÚ LK svými razítky a souhlasy nechal zničit přírodu a zemědělskou půdu v rozsahu stovek hektarů.

Takto vytvořil konkurenční prostředí, které je likvidační pro české a  rodinné podnikání. Zničit národní trh zbožím z dovozu konkurujícím naší produkci v obchodních řetězcích, zničit pracovní trh nekvalifikovanými místy v montovnách a šířit politiku zneužívání moci a šikany, jako v době totality.

Nepřekvapuje nás to, spravujeme v tomto kraji několik území, naše rodina má zkušenosti, že tento rituál vypuzování je specialitou Libereckého kraje.

Podobně jste nám tvrdili, že vyvlastníte náš další pozemek v Doubí. Trvalo 2 roky, než se ukázalo, že jste na to neměli právo. Stejným způsobem se snažíte zastavit projekt regenerace brownfieldu ve Vratislavicích nad Nisou, věřím tomu, že obstrukce Městského obvodu Vratislavice n. N. se brzy i v tomto případě ukáží jako podvod.

Váš výstup a vaše výsledky jsou natolik nekonzistentní, tak okatě nadbíháte velkým investorům a stavebníkům, tak okatě šikanujete české malé firmy, že není možné vám nesdělit, že asi čekáte na úplatek. Říkáte si o něj sice mnohomluvně, ale nezbývá než vás ujistit, že na něj nemáte právo.

Při pohledu na vaši práci a především na vaše výsledky, tedy na letecký snímek lokality, je více než zřejmé, jak váš úřad pracoval v minulosti a tedy i to, proč nyní jedná tak, jak jedná.

Dotazy:

Jako podklad pro naší eventuální společnou schůzku na našem pozemku a v dané lokalitě Vám zasílám své vyjádření pro Českou inspekci životního prostředí (na 18ti stranách máte uvedený celý úřední systém ochrany přírody a zcela jasně řečeno kdo je škůdce) a žádám vás, abyste mi odpověděla na tyto otázky, které budu řešit s příslušnými ministerstvy, samosprávami, a které jsou rozhodné pro rozklíčování problému, který zde řeším:

 • Proč územně analytické informace po celé ČR nefungují tak, jak zákon již 13 let předpokládá?
 • Kdo je odpovědný za to, že údaje o ZCHD jsou poskytovány pouze pro 6 % veřejného zájmu na ochraně přírody?
 • Proč 98 % obcí s rozšířenou působností při vydávání stanovisek vychází z Územně analytických podkladů, které v uvedeném jevu fungují pouze na 6 %?
 • Proč 81 % obcí s rozšířenou působností při vydávání stanovisek vychází z hodnot a limitů využití území, které v uvedeném jevu fungují pouze na 6 %?
 • Proč 42 % obcí s rozšířenou působností nemá přístup do Nálezové databáze OP?
 • Kdo je odpovědný za to, že se obce mylně domnívají že Územně analytické podklady fungují?
 • Jak je možné, že za 13 let bylo vydáno odbory životního prostředí zhruba 1.500.000 závazných stanovisek na základě nerelevantního podkladu?
 • Jak je možné, (a jak ve svém rozhodnutí píšete), že jste se o lokalitu začali zajímat až v roce 2016, kdy byla řádně zaplacena jako zastavitelný pozemek určený k podnikání a až když dostavba největšího obchodního centra v kraji spolu s komunikacemi a parkovištěm byla zahájena a dokončena?
 • Proč při tvorbě územních plánů a specifikací životního prostředí v neopustíte kanceláře?
 • Proč Česká republika vyčerpala dotace na ochranu přírody a krajiny a na důvěryhodné územní plánování a stále to nefunguje?
 • Kdo nese odpovědnost a kdo zaplatí škodu, příp. vrátí dotace za špatné úřední postupy?
 • A když už chceme hájit ty ohrožené druhy, tak proč například Ekocentrum Oldřichov v Hájích (ekologická „přidruženka“ Libereckého kraje) není schopno rozeznat vhodný termín seče modráskových lokalit, když jde o dlouhodobý projekt s „odbornou“ Agenturou ochrany přírody a krajiny?
 • Proč máte tak selektivní úhel vidění přírody a jejich zájmů?

Věřím tomu, že když uvedete své dnešní rozhodnutí do souladu s realitou, fakty, platnou legislativou a závaznými vládními dokumenty, že stejným způsobem, jakým MMR dospělo k závěru, že lze vybudovat přípojku ČEZu, kterou jste rovněž obstruovali 4 roky, dospějete ke stejnému závěru v případě vjezdu, plotu atd.

Jinými slovy – pokud tam stojí přípojka ČEZu, můžete nám odpovědět, zda je tam:
 1. podvodem a pokud ano, kdo se tohoto podvodu dopustil?
 2. je tedy podvodem to předchozí tvrzení, že tam přípojka stát nemůže?

Co se týká nabídnutého setkání:

Vážená paní doktorko, váš úřad svými podvody, manipulacemi, lhaním a zneužíváním pravomocí, naši rodinu připravil o miliony korun a tisíce hodin života. Občany Liberce připravil o tisíce hektarů zemědělské půdy. Nezlobte se, váš předpoklad, že nyní budete kašírovat své předchozí útoky na naše práva předstíraným zájmem o naše setkání, nemohu koupit.

Připomínám vašemu úřadu v této věci, že jsme vás opakovaně zvali na projížďku po skutečných a perspektivních biotopech chráněných živočichů v okolí dané lokality. Opakovaně jsme vás slušně žádali o osobní návštěvu pozemku, a chtěli jsme po vás, abyste nám ukázali to, co se na něm údajně nachází i to, v jakém sousedství.

Naše upřímně podaná ruka skončila urážkou a my jsme platili náklady za exkurzi zbytečně.

Mohu se vás paní doktorko ještě na závěr něco zeptat?

Děláte si svou pozvánkou legraci, nebo se snažíte vzbudit dojem, že jste vstřícní? V tom případě je to stejně mylný dojem, jako ten, který se snažíte vyvolat vámi uvedenou směsí polopravd a manipulací v současném úhybném manévru. Připomínám vám, že jsem na vašem úřadu do dnešního dne strávil osobními návštěvami někokolik hodin.

Do té doby dovolte, abych se velmi důrazně vymínil, aby mi KÚ LK podsouval úmysl, že chci škodit přírodě, rostlinám nebo živočichům.

Zakazuji vám, abyste svými manipulacemi spřádali svou konstrukci, že soukromé podnikání je “nepřítelem státního zřízení.

Důrazně se ohrazuji proti vaší lži, že jsme já a má rodina, můj otec, můj bratr, můj syn, nepřáteli tohoto kraje, tohoto města. Pravý opak je pravdou.

Ve skutečnosti tento kraj, toto město, tuto přírodu, má rodina buduje a spravuje mnoho generací. Na rozdíl od vás. Vy toliko žijete z naší práce.

Děkuji za odpovědi na otázky, protože Ministerstvo životního prostředí, ani při ročních mzdových nákladech 468.460.362,- Kč/584 úředníků na položené otázky neumí odpovědět. A důvod je zřejmý stejně, jako ten váš.

S pozdravem

                                                                                          Ing. Josef Lank

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS