Jiho-západní pohled
0
sdílej

Vidina městského parku na privátním zastavitelném pozemku. Zdarma!

Před koupí řešených pozemků jsem si nechal na odboru hlavního architekta Statutárního města Liberec vypracovat územně plánovací informaci. Z poskytnuté územně plánovací informace neplynulo žádné podstatné omezení; jediným omezením byl radioreleový spoj společnosti České radiokomunikace a.s. ve výšce cca. 300 m nad terénem. Jenže znárodnění mám tisíce způsobů.

Předmětné pozemky se nacházejí v bezprostřední blízkosti nově vybudovaných obchodních center „Nisa“ a „Sconto“ a byly ze tří stran ohraničeny frekventovanými pozemními komunikacemi vedoucími k obchodním centrům (s celkovou zastavěnou plochou více než 90.000 m2, celý blok komerčních nemovitostí zabírá více než 250.000 m2, mnou řešená plocha má rozlohu 5.868 m2) –

Umísťovaná stavba je záměr, který je v souladu s územně plánovací informací vydanou Magistrátem města Liberec pro pozemky p. č. 369, 370, 371 a 372 v k. ú. Doubí u Liberce. Uvedená územně plánovací informace vychází ze změny Územního plánu 29.B schválené v roce 2010 na základě kladných závazných stanovisek odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Liberec, odboru životního prostředí Magistrátu města Liberec a pracovištěm Ministerstva životního prostředí v Liberci z roku 2009.

V roce 2015 Krajský úřad Libereckého kraje navrhl zpracovateli nového ÚP města Liberec, aby byly dané pozemky převedeny zpět na plochy „zeleň“. To je necelých pět let po opětovné změně na stavební pozemky. Pro představu uvádím časovou osu zařazení pozemků v Územním plánu města Liberec:

Období Funkce dle ÚP Poznámka
18XX – 1919 těžebna cihlářských hlín
1919 – 1965 zastavitelná plocha v intravilánu zastavitelných částí území
1966 – 1985 zastavitelná plocha
1985 – 2002 zastavitelná plocha 1997 – stavební povolení OC Hypernova
2002 – 2007 ochranná zeleň žádost bývalé majitelky o změnu ÚP
2008 – 2010 ochranná zeleň schvalování změny ÚP na plochy „SS“
11.5.2011 plochy výrobně – obchodní koncept návrhu ÚP
24.10.2012 plochy výrobní a skladování návrh pro společné jednání s dotčenými orgány !!! – bez námitky
13.6.2013 plochy občanského vybavení návrh veřejně projednán 13.6.2013 – bez námitky
11.10.2014 Volby Vítězství Změny pro Liberec – ekologické sdružení Čmelák – společnost přátel přírody
25.6.2015 regulativ o změně ÚP Usnesení nového zastupitelstva na vypracování nového návrhu ÚP
15.3.2016 sídelní zeleň Nový návrh – společné jednání a dohoda s dotčenými orgány
26.6.2018 sídelní zeleň Veřejné projednání

Pro představu o pozemcích a rozvoji urbanismu přikládám časovou osu a současný pohled z výšky.

Statutární město Liberec, orgány ochrany přírody a krajiny mají velký zájem na nerealizaci předmětné stavby. O nevyužitelnost pozemků k určeným účelům se výše uvedené orgány starají svými účelovými nálezy, stanovisky, rozhodnutími a navyšováním administrativní zátěže pro investora, tedy pro mě.

Skrze orgány ochrany přírody a krajiny a další složky Magistrátu města Liberec jsou nekalými praktikami vymáhány povinnosti, které mě mají odradit od realizace záměru. Přitom si zřejmě mám nechat líbit finanční škody, které mi úřady způsobily.

Dne 7.8.2017 proběhlo na místě pro výstavbu autobazaru místní šetření za účasti Krajského úřadu Libereckého kraje (Mgr. Radomír Studený), České inspekce životního prostředí (Mgr. Lukáš Hudec a Ing. Ivo Bláha). Uvedené úřední osoby si přizvaly Policii ČR jako „ochranku“. Po příjezdu policistů bylo policistům ze strany přítomných orgánů ochrany přírody a krajiny sděleno, že pozemky mají sloužit v budoucnu jako park k již vystavěnému OC Nisa a že toto je již sjednáno se zástupci Statutárního města Liberec. Tuto informaci mi na místě předal zasahující policista prap. Š. R. Rozhovor mezi orgány OOPK a zasahujícími policisty vyslechly ještě dvě osoby, jejichž totožnost znám a o sdělení je pořízen písemný záznam.Vytčený cíl vybudování parku (vedle silnice po které denně projede 10 – 15.000 automobilů, po 100 metrů vzdálené D10 projede denně zhruba 100.000 automobilů; o intenzitě hluku není pochyb) se opírá o vzájemné propojení Statutárního města Liberec, Magistrátu města Liberec, Agentury ochrany přírody a krajiny, Krajského úřadu Libereckého kraje, České inspekce životního prostředí a libereckého pracoviště Ministerstva životního prostředí.

Namísto toho, aby město postupovalo transparentně a snažilo se územní plán v souladu se zákonem změnit, resp. mi nabídlo odpovídající kompenzaci za předmětné pozemky, zneužívá KÚLK, aby hájil zájmy města a neoprávněně bránil výstavbě projektu odvolatele. V této souvislosti nelze odhlédnout od personálních vazeb mezi osobami – které rozhodují o mých žádostech, připravují „odborné“ posudky a stanoviska, resp. vkládají údaje o „výskytu“ zvláště chráněných živočichů do nálezové databáze .

Za další nestandartní věc lze považovat i doplňování dokumentů z roku 2016 do správního spisu, vstup KÚLK, resp. AOPK na pozemky odvolatele bez jeho souhlasu, odmítání společné prohlídky AOPK s RNDr. Vávrou.

Nedovedu si představit, že Statutární město Liberec vybuduje městský park na soukromém pozemku, aniž by porušilo jednu z nejvyšších právních norem, jakou je Listina základních práv a svobod v čl. 11., odst. 4. – Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.

O propojení zástupců vládnoucí Změny pro Liberec a pracovníků KÚ LK není nejmenších pochyb. Například pověřený pracovník KÚ LK Mgr. Radomír Studený se netají přátelstvím s Mgr. Janem Korytářem, a oba mají enormní zájem na vzniku parku na ploše určené pro projekt výstavby autobazaru.

Spolupráce Mgr. Radomíra Studeného s organizací Čmelák – společnost přátel přírody, je též více než jasná.

Dne 15. 11. 2017 jsem jednal s primátorem města Liberec Tiborem Batthyánym a hejtmanem LK Martinem Půtou. Primátor města mi na jednání sdělil, že velký zájem na zmaření a znehodnocení několika miliónové investice může mít odbor pro zeleň a veřejný prostor SML v čele s náměstkyní Ing. Karolínou Hrbkovou.

Není nejmenších pochyb, že všechny uvedené úřední osoby mají velmi jasnou představu o tom, jak je v této věci „žádoucí“ rozhodnout, a které „důkazy“ jsou k tomu zapotřebí. Zároveň jsou si vědomy své personální a organizační vazby v rámci jejich neformálního uskupení – jsou známy údaje o společných schůzkách a rodinných vazbách.

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS