Odstraňování škod
0
sdílej

Pokuta za odstranění okolí ohrožujících stromů

Dne 10.10.2016 mi byl zaslán e-mail ze společnosti provozující OC Nisa, že několik stromů se přímo opírá o parkovací dům a je nutno je odstranit . Dle geometrického vytyčení všechny opřené stromy byly v majetku SML. Toto jsem ihned sdělil jak OC Nisa, tak na OŽP MML. Vlastník pozemku (SML) tento stav neřešil a část stromů nechal poškozovat i nadále cizí majetek a ohrožovat životy lidí.

Dne 7.11.2016 jsem se setkal s pracovníky KÚ LK, ČIŽP na řešené lokalitě. Týž den dopoledne mi byl zaslán e-mail ze společnosti CBRE ohledně kácení stromů u parkovacího domu. Neznámý pachatel poškodil několik vzrostlých stromů. Některé poškozené stromy ležely na zemi, některé byly zavěšené v korunách ostatních stromů či byly opřené o parkovací dům a některé byly naříznuty. Při místním šetření byli přítomni pracovníci ČIŽP a KÚ LK. Stromy po zásahu NP ohrožovaly život a zdraví lidí, majetek apod. Na místě mi bylo pracovní skupinou orgánů ochrany přírody a krajiny nařízeno odstranění následku prvotního poškození. Odstranění následků měla provádět odborná firma. Na mou otázku, které stromy jsou dotčené a je potřeba je odstranit mi bylo sděleno pracovníky ČIŽP, KÚ LK a OŽP MML, že toto určí odborná firma.

Dne 15.11.2016 jsem byl k celé věci podat vysvětlení na ČIŽP. Téhož dne jsem se na pozemcích setkal se zaměstnancem odborné firmy Fastemis s.r.o. Davidem Černohousem. Na místě jednání byla i pracovnice OŽP MML Markéta Marková. Paní Marková nám sdělila, že rozsah prací a rizikovost stromů ať určí p. Černohous s péčí dobrého hospodáře. Pan Černohous provedl dne 18.11.2016 odstranění následků škody po NP a zároveň odstranil jím určené dotčené rizikové stromy. Místo pro uložení dřevní hmoty určil pracovník KÚ LK Mgr. Studený. Bylo vybráno místo, kde rostl krvavec toten – živná rostlina modráska bahenního www.uradujem.cz/modrasek.pdf  

Agentura ochrany přírody a krajiny mi již několikrát vyčítala umístění dřevní hmoty, ačkoliv místo určil pověřený pracovník KÚ LK Mgr. Studený.

Povolení ke kácení ztrouchnivělého stromu

V průběhu roku 2016 jsem celkem dvakrát oficiálně žádal o povolení kácení několika stromů na pozemcích včetně zcela ztrouchnivělého jeřábu – vždy zamítnuto. Upozorňuji, že tento jeřáb v severozápadní části pozemku byl zcela ztrouchnivělý, měl průměr 70 cm u kmene a délku 10 m. Třetí pokus o povolení kácení směřoval obvyklou cestou na KÚ LK k Mgr. Studenému. Za několik dní mi bylo Mgr. Studeným sděleno, že Krajský úřad řeší projekt jako celek a nelze z něj vyjímat části dle uvážení. S touto odpovědí jsem se již musel smířit a tak jsem nechal strom i nadále stát a ohrožovat okolí. Nutno podotknout, že strom stál 1 m od zahrady sousedního rodinného domu a cca. 10 metrů od bazénu. Po zahradě běžně běhalo více dětí, které jistě nejsou zvyklé uhýbat padajícím stromům. Jen zázrakem uschlý jeřáb nikoho nezranil a v klidu si bez povolení spadl dne 25.10.2017 na mé mobilní oplocení, čímž mi byla způsobena škoda cca. 6.000,- Kč.

Další vysvětlování

Dne 25.1.2017 jsem byl opět na ČIŽP podávat vysvětlení ke kácení dotčených rizikových stromů. Některé tyto stromy byly v majetku Statutárního města Liberec. Dřevní hmota byla stažena na plochu, kterou určil pracovník KÚ LK Mgr. Radomír Studený.

Proti f. Fastemis s.r.o. bylo ze strany ČIŽP vedeno správní řízení, že určila špatně dotčené stromy. Za toto jí byla udělena pokuta ve výši 25.000,- Kč, která byla firmou Fastemis s.r.o. dne 25.9.2017 uhrazena. Absurdní je ovšem to, že ČIŽP udělila pokutu za špatně určený stav stromů – měly být dle ČIŽP zdravé a s vysokým potenciálem do budoucna. Statutární město Liberec však nechalo dne 26.10.2017 pět stromů z devítí pokácet z důvodu jejich špatného zdravotního stavu. Nutno podotknout, že se jednalo o stejný druh stromu, stejného stáří a o stavu není nutno spekulovat.

Aby toho nebylo málo, tak dne 4.5.2017 jsem byl kontaktován Policií ČR, Obvodní oddělení Vesec kvůli podání vysvětlení a sepsání úředního záznamu. Na PČR jsem se dostavil do jedné hodiny od telefonátu s inspektorem Ruzhou. Vzhledem k podepsanému poučení nepřikládám úřední záznam, abych nebyl stíhán ještě kvůli porušení ustanovení trestního řádu o mlčenlivosti. Pro vyšší důvěryhodnost tvrzení o podání vysvětlení sděluji číslo jednací –  KRPL-114772-27-TČ-2016-180518. Při podání vysvětlení mi bylo sděleno, že budu vyslýchán kvůli pokácení stromů v ul. V Cihelně. Ano, ten stejný případ jako výše – SML a ČIŽP nám nařídilo a povolilo kácení stromů s péčí dobrého hospodáře, a nyní jsem na Policii a vše vysvětluji, stejně tak jako v listopadu 2016 a lednu 2017 na ČIŽP. Nad rámec jednání u ČIŽP byla řešena krádež dřevní hmoty, které jsem se měl dopustit tím, že dřevní hmota ze stromů SML zůstala u mě na pozemcích. Toto místo určil pracovník KÚ LK Mgr. Radomír Studený. Za téměř půl roku mi nikdo nebyl schopen sdělit, co s dřevní hmotou SML máme udělat a nyní jsem podezřelý z krádeže. Statutární město Liberec vyčíslilo škodu na osmi stromech na 350.000,- Kč. Policií byla škoda vyčíslena na necelých 8.000,- Kč, což jsou necelá dvě procenta částky stanovené SML. K počtu stromů SML jsem přiložil geometrické zaměření z roku 2016, ze kterého bylo čitelné a viditelné, že dřevní hmota SML byla pouze z 6 ti stromů nikoliv z osmi. Dále uvádím, že neznámý pachatel poškodil i stromy ve vlastnictví SML, avšak náklady za odstranění škody ve výši 15.000,- Kč šly pouze k mé tíži a firma Fastemis s.r.o. byla pokutována částkou 25.000,- Kč. Policejní orgán celou věc odložil, protože nebyla naplněna skutková podstata trestného činu.

Když jsem již celou  věc se stromy vypustil z hlavy, dne 29.8.2017 jsem obdržel obálku s modrým pruhem. Píše mi odbor ekologie a veřejného prostoru zastoupený Markétou Markovou (tou paní, která sdělila odborné firmě Fastemis s.r.o., aby s majetkem SML pracovala s péčí dobrého hospodáře). Dopisem jsem byl téměř po roce vyzván k vrácení dřevní hmoty z osmi stromů (nikoliv geodetem určených šesti stromů) nebo k úhradě k 7.665,84 Kč.

I přesto, že škoda vznikla SML na šesti stromech, tj. částka by neměla přesáhnout 5.750 Kč, uhradil jsem celou požadovanou částku. Výše uvedené jsem sdělil e-mailem pracovnici SML Markétě Markové [13].

Už to končí?

Tím jsem považoval záležitost za vyřízenou. Jenže dne 13.9.2017 mi byla doporučeným dopisem s modrým pruhem zaslána faktura za „zcizené“ dříví. Abych nebyl puntíčkář, tak jsem ten text nechal takto být a fakturu nevracel kvůli jednomu slovíčku. Ovšem dne 21.9.2017 mi přišlo předvolání k podání vysvětlení na odbor přestupků MML – důvodem je podezření z přestupku pod označením „Krádež dřevní hmoty v ul. V Cihelně z data 18.11.2017“. Ta stejná věc, kterou odložila Policie ČR. To už jsem zbystřil a dne 5.10.2017 jsem z opatrnosti zažádal SML o změnu vystavené faktury s odůvodněním, že ke zcizení nedošlo a označení zloděje pro mě je předčasné a společensky neúnosné, a ať je změněn text na „dodané dříví“.

Dne 12.10.2017 jsem byl podat v té samé věci vysvětlení na MML – odbor správní a živnostenský – oddělení přestupků. Vše jsem vysvětlil, nakreslil, spočítal a předal veškeré podklady. Celá věc byla na místě odložena s odůvodněním, že se přestupek nestal. Na otázku, proč jsem byl předvolán, když částka nenaplňuje podmínku přestupku a Policie ČR věc odložila, mi bylo odpovězeno, že kdybych nevrátil SML fakturu s formulací „odcizené dříví“, tak bych se tím přiznal. Jen díky ostražitosti jsem nedostal pokutu dalších 5.000,- Kč a ještě k tomu „nálepku zloděje a přestupkáře“. Netrvalo dlouho a přišla mi faktura se správným textem – úhrada dřevní hmoty.

Aspoň omezit činnost!

Dne 7.8.2017 mě a Statutárnímu městu Liberec  uložila Česká inspekce životního prostředí výrokem při místním šetření omezení činnosti spočívající  např. ve stavební činnosti, zásazích do terénu, zásazích do dřevinné i bylinné vegetace, půdního krytu, vodního prostředí apod.

V roce 2017 byla firmě provádějící odstranění rizikových stromů z roku 2016 udělena pokuta ve výši 25.000,- Kč s odůvodněním, že odstranila i stromy, které byly ČIŽP označeny jako zdravé. Již v tu chvíli bylo zřejmé, že stromy padaly nekontrolovaně ještě před zásahem neznámého pachatele a odborné firmy.

Dne 26.10.2017 Statutární město Liberec nechalo pokácet dalších pět stromů z důvodu jejich špatného stavu – stromy měly uhnilý kořenový systém vzhledem k podmáčené půdě. Na výše uvedené práce mělo mít dle ČIŽP Statutární město Liberec souhlasené stanovisko KÚ LK, že může do dřevinné vegetace zasáhnout. Toto dle Ing. Vlčkové z KÚ LK nemá a toto mi bylo protokolárně potvrzeno. Týž den jsem navštívil odbor ekologie a veřejného prostoru SML, abych nahlédl do spisu k povolení kácení. Toto mi nebylo umožněno. Vedoucí odboru Ing. Sládková mi sdělila, že mi odpovědná pracovnice zavolá následující den – dodnes nikdo nevolal. Když jsem neuspěl na SML, tak jsem šel hledat podklady na MML odbor životního prostředí. Nahlédnutí bylo umožněno na základě podané žádosti.

Na základě dohody s Ing. Vlčkovou z KÚ LK jsem si v úterý 31.10.2017 vyzvedl oficiální sdělení, že SML nemělo ke dni 31.10.2017 zažádáno o souhlasné stanovisko ke kácení, natož aby bylo vydáno. Ve sdělení je uvedeno, že souhlasné stanovisko není potřeba u havarijního kácení ve smyslu § 8 odst. 4 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nutno podotknout, že SML nemělo tento stav veden jako havarijní. Statutární město Liberec oficiálně požádalo MML o povolení ke kácení dřeviny a kácení proběhlo až o celý měsíc déle. Havarijní stav by měl být řešen ihned, dle této analogie se nemohlo mluvit o havarijním kácení.

Na základě výše uvedeného je možné, že SML porušilo Rozhodnutí o omezení činnosti vydaného ČIŽP dne 7.8.2017 a možná by mu hrozila podle § 88 odst. 3. Písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny pokuta až do výše 2.000.000,- Kč, možná se i dopustilo trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí dle § 337 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Město papíry neřeší…

Jako kompenzaci Statutárnímu městu Liberec dal za podmínku Magistrát města Liberec vysadit na p.č. 373 v k.ú. Rochlice u Liberce (zřejmě chyba v rozhodnutí) 3 ks habru obecného. Splnění této podmínky vidím jako vyhazování peněz, protože na tomto místě uhnily i vrby.

Další zvláštností je, že mi nebylo povoleno pokácet výše uvedený zcela ztrouchnivělý jeřáb – více v článku: „Strom se nedočkal povolení ke kácení. Spadl bez něj.“, ale SML je povoleno kácet téměř vše, i když se stromy ještě zelenají. Z výše uvedeného vyplývá, že pro orgány ochrany přírody a krajiny (v tomto případě KÚ LK a MML) je důležitější ochrana údajně se vyskytujících živočichů, než životy a zdraví občanů.

Může se ti také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

RSS